Skip to content

تکمیل پرسشنامه فرهنگی

با توجه به ضرورت شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان جدیدالورود و همکاری آنان جهت برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی،لازم است دانشجویان نسبت به تکمیل پرسشنامه فرهنگی به آدرس  http://smauni.ir/?pag_id=1311   اقدام نمایند.

ضمنا تاییدیه ارسال را نزد خود نگه دارید تا به وقت مناسب از شما تحویل گرفته شود.