Skip to content

عدم برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 99

جشنواره دانشجوی نمونه سال 99 با وجود تداوم شرایط کرونایی در سراسر کشور و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه و نداشتن فعالیت بر اساس آئین نامه و شیوه نامه جشنواره مذکور بنا به تصمیم شورای عالی سیاست گذاری برگزار نخواهد شد.

لذا کلیه متقاضیانی که مطابق با آئین نامه و شیوه نامه مصوب سال 98 شرایط لازم را دارا باشند می توانند در سال آتی در صورت برگزاری جشنواره نمونه شرکت نمایند.