Skip to content

دانشجویان ارشد که درخواستی در کمیسیون موارد خاص دارند

به اطلاعیه کلیه دانشجویان کارشناسی می¬رساند: دانشجویانی که درخواستی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارند لازم است در سامانه سجاد (saorg.ir) ثبت نام کرده و مدارک زیر را بارگزاری کنند:  عکس  شناسنامه تمام صفحات  کارت ملی برای اینکه دانشجویان محترم درخواست بدهند باید مراحل ذیل را انجام بدهند: خدمات اداره کل امور دانشجویان داخل کمیسیون موارد خاص در ضمن مدارک ذیل لازم می باشد:  نظام وظیفه (برای آقایان)  فیش 10000 به شماره حساب بانک ملی دانشگاه علم و فناوری مازندران 2177575013009