Skip to content

معرفی مدیریت دانشجویی

معرفی مدیریت دانشجویی

دکتر اشکان فخری

مدیر دانشجویی

تلفن تماس: ۰۱۱۳۴۵۵۲۰۲۲

نـمــــــــــابر: ۰۱۱۳۴۵۵۲۰۰۴

پست الکترونیک: ...............

 

معرفی و اهداف مدیریت

حوزه مدیدیت امور دانشجویی به همراه ادارات تابعه خود با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین رفاه دانشجویان کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور براساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد.

 

وظایف مدیریت

• تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی

• اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان

• تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان

• برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها

• انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط

• انجام امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان

• نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروه های آموزشی

• نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط

• برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف

• برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها

• نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان

• انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه

• بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع
• انجام سایر امور محوله از سوی مام مافوق