Skip to content

کمیسیون موارد خاص

کمیسیون موارد خاص

كمیسیون موارد خاص وضعیت دانشجویانی را كه جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی و خارج از اراده و اختیار آنان با مشكل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی كه بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد و تصمیم گیری در خصوص آن و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارد می پردازد.

 

• اختیارات کمیسیون

کمیسیون مسائل و مشکلات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج آموزشی دانشگاه را به صورت موردی و خاص بررسی می کند و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رای خود را صادر می نماید:

۱- اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده ۲۷ آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ۶۹ شورای عالی برنامه ریزی در معرض اخراج قرار گرفته اند به شرط آنکه میانگین کلشان کمتر از ۱۰ نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

۲- اجازه انتقال موقت یا دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که براساس آئین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای مبداء و مقصد.

تبصره: انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتقاعی، نیمه متمرکز و دانشگاه پیام نور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی باشد. ولی کمیسیون می تواند تقاضای انتقال دانشجویان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را مورد بررسی قرارداده و درباره آن تصمیم گیری کند.

۳- موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ای که مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی منعی نداشته باشد.

۴- موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه با ارائه مدارک مستدل حداکثر یک بار برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

تبصره: مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب می شود.

۵- موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب درسنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تایید وزیر مربوط به کار آنان نیاز مبرم می باشد.

۶- موافقت با تغییر رشته دانشجویان ازیک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

۷- موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا درکل کشور در سهمیه مربوط.

 

درکلیه موارداصول زیر باید رعایت شود:

۱- حفظ کیفیت آموزشی

۲- حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم برای فراغت از تحصیل

۳- حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس

۴- حفظ حداقل نمره آزمون و یا نسبت نمره آزمون سراسری حسب مورد در کل کشور در سهمیه مربوط