Skip to content

شورای انضباطی

شورای انضباطی

دانشگاه ها به تحقیق یکی از ارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است. از این رو، مسائل فرهنگی دانشگاه ها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله) مورد عنایت خاص بوده است.

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد.

برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حکم بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان، پیامد مثبتی در راستای رسیدن به جامعه ای با تخلفات کمتر به همراه نخواهد داشت. بنابراین ضروری است که در صدور احکام انضباطی، آثار تبعی اجرای احکام نیز مدنظر قرار گرفته و به گونه ای تصمیم گیری شود که اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد.

پرهیز از استفاده ابزاری از کمیته های انضباطی در واکنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تأکید است. ایجاد و حفظ جوّ صمیمیت ، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسش های آنان نیازمند سعه صدر و پذیرش فضای انتقاد و گفتگو است.

در هر حال شوراهای کمیته انضباطی که به اختصار شورای انضباطی نامیده می شود به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسؤولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند، اجتناب ورزد و برخوردی توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو به آنان داشته باشد که از اولین مراحل ارشاد و تذکر آغاز می شود.

 

• نحوه‌ رسیدگی به تخلفات و اعتراض‌ دانشجو به‌ آرای صادره‌

دبيرخانه شورای انضباطی دانشگاه پس از وصول گزارش تخلف، اقـدام به ثبـت و تشكيل پرونده و انجـام تحقيقـات تكميلی می نماید. سپس از دانشجو دعوت بعمل می آورد و پس از مصاحبه و تفهيم تخلف انضباطی و اخذ دفاعيات، پـرونده حسب دستور دبير شورا در شورای بدوی ‎انضباطی دانشگاه طرح و مورد بررسی واقع تا مبادرت بصدور حكم مقتضی گردد. در صورت محكوميت در مرحله بدوی، دانشجو می تواند ظرف مهلت ۱۰ روز از زمان ابلاغ رأی، با ارائه اعتراض‌ مستدل،‌ نسبت به رأی صادره تجديد نظر خواهی نمايد. احكام صادره از شورای تجديد نظر قطعی و لازم ‎الاجرا است و كليه نهادهای ديگر دانشگاه ملزم به اجرای آن می باشند.