Skip to content

کانون ها و تشکل های دانشجویی

کانون ها و تشکل های دانشجویی

موضوعات فرهنگی و هنری فراوانی وجود دارند که دانشجویان علاقه دارند به طور خاص در آن زمینه ها، فعالیت کنند. کانون های فرهنگی و هنری به منظور پاسخ گویی به نياز های متنوع و رشد خلاقيت های فرهنگی دانشجويان، سامان بخشيدن به خواسته ها و تلاش های خودجوش فرهنگی، هنری و اجتماعی آن ها و ارتقای سطح همکاری جمعی و گسترش فرهنگ مشارکت تأسیس شده اند. 

حداقل ۵ نفر از دانشجويان علاقه مند به فعاليت در يک حوزه مشخص، می توانند با تدوين يک اساس نامه (که شامل اهداف کانون، حوزه فعاليت، نحوه انتخاب ارکان شامل شورای مرکزی، دبير و ... باشد)، به عنوان هيأت مؤسس، تقاضای تشکيل کانون را داشته باشند. مديريت فرهنگی دانشگاه، پس از بررسی و تطبيق اساس نامه و شرايط اعضای هيأت مؤسس با آیین‌نامه کانون های فرهنگی و هنری، مجوز تشکيل کانون را صادر می کنند.

شکل گيری کانون ها و انتخاب اعضای آن ها، از طريق انتخابات صورت می گيرد و دوره فعاليت هر کانون، يک سال است.