Skip to content

انجمن های علمی

انجمن های علمی

انجمن های علمی  دانشگاه هر ساله پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای جدید فعالیت رسمی خود را زیر نظر شورای دبیران و تحت نظارت  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آغاز می کنند. دوره جدید انجمن های علمی نیز با تکیه بر تجربیات فعالین سال های گذشته در این نهاد سعی بر آن دارند تا با استفاده و تقویت روز افزون نقاط قوت و کاستن بیش از پیش نقاط ضعف بر اقتدار و شایستگی هر چه بیشتر خود بیفزاید و با دادن شتاب سازنده به عقلانیت و تعهد انسان ساز، گامهای اساسی و بنیادی بردارد. در همین راستا شورای دبیران انجمن های علمی متشکل از دبیران دانشکده ها تمامی تلاش خود را در جهت نهادینه شدن حس تعهد در بین اعضا برای تداوم حرکت در مسیر اهداف انجمن های علمی خواهد داشت.